English French German Nederlands Spanish
     
   

Algemene Voorwaarden Led2Day

Algemene Voorwaarden en leveringsconditiesArtikel 1. Algemeen
1.1 Onder JBE wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Jan Bloem Entertainment B.V. (KvK  te Alkmaar nummer 37063346) 

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met JBE voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JBE erkend.

1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door JBE.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden JBE eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door JBE of een door JBE verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn JBE en klant hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van JBE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 JBE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

3.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, is JBE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.


Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan JBE verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij JBE bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de klant gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

4.4 Aan de leveringsplicht van JBE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JBE geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door JBE opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van JBE zijn, waarna JBE zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 Bij niet tijdige levering dient de klant JBE schriftelijk in gebreke te stellen en aan JBE een redelijke termijn te stellen waarin JBE haar verplichtingen alsnog kan nakomen.


Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van JBE op basis van de wet is JBE gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan JBE omstandigheden ter kennis komen die JBE goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien JBE bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan JBE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is JBE bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij JBE, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Speciale bestellingen zijn uitgesloten van dit retourrecht. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan JBE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken en door het aanvragen van een retourformulier bij JBE. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt JBE na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.


Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop JBE geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij JBE en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JBE de verbintenis had moeten nakomen

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door JBE niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien JBE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8. Garantie
8.1 JBE biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 JBE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De klant dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan JBE) JBE hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van de zaken. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de klant door JBE gegrond worden bevonden, zal JBE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JBE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van JBE ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van JBE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JBE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens JBE in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van JBE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


Artikel 9. Betaling9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling netto contant plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten.

9.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder het recht op verrekening of aftrek van enige korting, op een door JBE aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van JBE en de verplichtingen van de klant jegens JBE onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Indien JBE haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.6 Indien JBE kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door JBE aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij JBE zolang de klant de vorderingen van JBE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van JBE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door JBE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JBE of een door JBE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin JBE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht JBE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan JBE.


Artikel 11. Privacy
11.1 JBE respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door JBE niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van JBE kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen JBE (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van JBE. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. JBE is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van JBE, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. JBE is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 JBE verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor JBE geen onevenredige inspanning of kosten vergt.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door JBE geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij JBE en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.


Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JBE is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.